Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se
sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai
kroonistunut.

_____________________________________________________________________________________

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin
– terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiassa asiakas pääsee
keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla
tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun
muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen
ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta,
itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita,
jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin
rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa.
Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapia on myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii
mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai
kroonistunut.

Muutama käynti voi riittää

Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasta tuetaan
itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja
voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta
rakentaessa.

Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä
hoitomuoto, ohjaamme asiakkaan eteenpäin lääkärille tai
psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat aina eettisten ohjeiden mukaan ja
mielellään yhteistyössä kaikkien alan asiantuntijoiden kanssa.

Lyhytterapiayhdistys ry:n jäsenet ovat alan oppilaitoksissa lyhytterapiakoulutuksen saaneita
terapeutteja, joilla on vähintään 40 opintopisteen lyhytterapiaopinnot
sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet sekä lisäksi muu soveltuva pohjakoulutus tai sopiva työkokemus.


Luottamuksellinen suhde

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia.
Lyhytterapeutin tekemät muistiinpanot tai harjoitukset säilytetään
lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla.
Lyhytterapeutti ei kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot
lyhytterapiasta sen keston ajan. Lyhytterapeutit eivät ylläpidä
rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu
Kela-korvauksen piiriin. Kela-tuettua lyhytpsykoterapiaa tarjoavat vain
psykoterapeutit.

Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.

Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia. Itse edustan kognitiivista.


Helposti lähestyttävä ja oikea-aikainen terapia

Lyhytterapeutit tuovat mielenterveyden kenttään helposti lähestyttävän ja nopeallakin
aikataululla saavutettavan ammattikunnan, jonka missio on osaltaan purkaa ruuhkautunutta mielenongelmien hoitoa. Tärkeintä meille lyhytterapeuteille on, että henkisestä kuormituksesta kärsivät ja arkisen elämän solmukohdissa kipuilevat ihmiset saavat keskusteluapua turvallisesti, luottamuksellisesti ja inhimillisessä ajassa.

Suomessa tarvitaan uudenlaista, monikerroksisempaa terapiakenttää, jotta ihmiset
saisivat oikea-aikaista apua - jo ennen kuin tilanne kriisiytyy. Se säästää inhimillistä kärsimystä ja on kansantaloudellisesti järkevää.


Ota yhteyttä,

Miia

Kognitiivinen master lyhytterapian erityispätevyys


Lyhytterapeuttiyhdistys ry